דף הבית » הרשמה

הרשמה

תנאי הרשמה לקורסים.

אופן הרשמה:

באמצעות פקס: 02-9998022 / 058-7166072

 באמצעות דוא"ל – moresheta@gmail.com

אופן התשלום:

v במזומן.

v בכרטיס אשראי : עפ"י מס' התשלומים שנקבעו לכל קורס.

v בהמחאה/המחאות: בתשלום אחד או בפריסת תשלומים שווים עד למספר התשלומים שנקבע בקורס .

תאריך ההמחאה הראשונה יהיה לשבוע לפני תחילת הקורס . תאריך ההמחאה האחרונה בכל מקרה לא יאוחר מיום עשירי לפני מועד סיום הקורס . את ההמחאות יש לצרף לטפסי ההרשמה. בכל מקרה, תלמיד שלא סיים את הסדרי התשלומים לא יוכל לקבל תעודת סיום ולא יוגש למבחני ההסמכה.

נהלי החזרי תשלום עבור ביטול קורס מצד הסטודנט:

v לפני פתיחת הקורס יוחזר 100% משכר הלימוד.

v אחרי מפגש ראשון 75% משכר הלימוד.

v אחרי מפגש שני יוחזר 50% משכר הלימוד.

v מהמפגש השלישי ואילך אין החזרי תשלום.

דגשים והערות:

  1. דמי הרשמה לכל הקורסים יחוייבו מיד עם קבלת טפסי הרשמה חתומים. דמי ההרשמה אינם מוחזרים במקרה של ביטול מצד הלומד.
  2. ביטול הרשמה יוגש בכתב בלבד למחלקה רישום בפקס 02-9998022 -לא יתקבלו הודעות ביטול טלפוניות !! החזר שכר לימוד יבוצע תוך 60 יום. המועד הקובע להחזר שכר לימוד הינו מועד קבלת הביטול בכתב) ביטול לימודים כרוך בדמי טיפול בסך 100 ₪ ).
  3. בהרשמה לקורסים או לפעילויות, התלמיד מקבל על עצמו את האחריות להגיע לכל מפגשים או הפעילויות. במקרה שתלמיד לא הגיע לפעילות אחת או יותר, אין המכון מחויב לספק לו פיצוי – כספי או סעד אחר, מעבר למפורט בנוהל ביטול הרשמה.

אי-פתיחת קורס ו/או הפסקת השתתפות מצד מכון מורשת אבות

הנהלת המכון שומרת לעצמה את הזכות שלא לפתוח קורס עקב מיעוט נרשמים, או מכל סיבה אחרת.

במקרים כאלו יוחזר לנרשם מלוא דמי ההרשמה ושכר הלימוד ששולם ולחילופין, יוכל הנרשם להצטרף לקורס אחר ע"פ בחירתו.

להורדת טופס הרשמה לחץ כאן


טופס
הרשמה לקורסים.

פרטים אישים של התלמיד:

שם משפחה:__________________ שם פרטי: ____________________

ת.ז : ____________________ תאריך לידה לועזי:______/______/ _____

כתובת:___________________________ ישוב: __________________________

מיקוד: ______________ טלפון בבית:_____________________ טלפון נייד:______________________

דוא"ל: ____________________________ הגעת אלינו באמצעות:________________

פרטי הבקשה:

אני מעונין/ת להירשם לקורס: ___________________________________

עלות הקורס : ______________________₪

תאריך תחילת הקורס : _____________________ יתקיים בשעות _______________

צורת תשלום שכר לימוד:

  • מזומן
  • המחאות
  • כרטיס אשראי יש למלא פרטי הכרטיס בהמשך הדף.

הנני מאשר/ת גביית תשלום שכר לימוד באמצעות כרטיס האשראי:

פרטים אישיים של בעל הכרטיס:

שם בעל הכרטיס : ____________________ מס' ת.זהות: _____________________

כתובת מלאה: ____________________________ טלפון: ____________________

טלפון נייד: ______________________________

סוג כרטיס אשראי ___________________ תוקף הכרטיס ____/____

מס' כ. אשראי _____________-_____________-____________-____________

סכום לעסקה: _____________________ מספר תשלומים __________)רגילים(

תאריך: ___________________________ חתימת בעל הכרטיס: ______________

אם פרטי בעל הכרטיס אינם זהים לפרטי הנרשם אנא ציין את פרטי הנרשם :

שולם עבור התלמיד: _________________________ מס/ ת. זהות __________________


להורדת טופס הרשמה לחץ כאן