מורשת אבות

תקנון בית הדין "נתיבות שלום"

הרכב בית הדין

 1. בית הדין יושב בהרכב של שלושה, אלא אם ביקשו כל בעלי הדין שעניינם ידון בפני דיין יחיד, בהתאם להוראות פרק ב’.
 2. בראש ההרכב ישב מי שנקבע לכך ע”י הנהלת בית הדין.
 3. ליושב ראש ההרכב תהיה הסמכות לדון לבדו בבקשות לצווי ביניים, לצווים זמניים, להחלטות ביניים אחרות וכן בענייני סדר ונוהל ורשאי הוא להסמיך לדון בעניינים כאמור, חבר אחר של בית הדין.
 4. החלטה של דיין לפסול את עצמו או להסתלק מלדון בעניין, טעונה אישור של אחד מראשי אבות בית הדין.
 5. החלטה של דיין כאמור, עקב פסול בשל קרבה משפחתית או נגיעות לפי הדין, אינה טעונה אישור כאמור.

דיין יחיד

 1. רשאים בעלי הדין יחדיו להגיש בקשה שעניינם ידון בפני דיין יחיד, הבקשה תוגש למזכירות בית הדין, בזמן פתיחת התיק.
 2. במקרה כזה כל הסמכויות של “מותר תלתא” (פירושו: בית דין בהרכב שלושה דיינים) יהיו לדיין היחיד, שיקבע ע”י נשיא בית הדין.

מחירון

 1. תעריפי אגרות שירותי ביה”ד:
 • פתיחת תיק וזימון הצדדים – 150 ₪.
 • דיון ראשון – 250 ₪
 • כל דיון נוסף בתיק – 200 ₪ .
 • בקשה לנימוקים הלכתיים בפס”ד – 350 ₪
 • גישור או בוררות בדיין יחיד – 250 ₪ לשעה.
 1. את התשלום יש לבצע במזכירות ביה”ד, בעת פתיחת התיק או הזמנת דיון.

הגשת תביעה

 1. כל תביעה תוגש כשהיא מודפסת או כתובה בכתב יד קריא וברור למזכירות בית הדין.
 2. כתב התביעה יכיל:
  • פרטי התובע והנתבע, מספר תעודת זהות, במקרה של תאגיד מספר הרישום שלו וכתובתו, כולל מיקוד, מספרי טלפון – קבוע ונייד, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
  • פירוט העובדות המשמשות יסוד לתביעה בצירוף המסמכים התומכים בגרסת התובע.
  • הסעד הנתבע, ואם התביעה היא לתשלום כספי יש לנקוב בסכום התביעה, ודרך חישובה.
  • התובע רשאי לכלול בכתב התביעה, תביעות אחדות הנובעות מעילות שונות ונפרדות, ובלבד שהן מתייחסות לאותם נתבעים או לחלקם.
 3. כתב התביעה יהיה חתום ע”י התובע או ע”י מייצגו באם צורף לכתב התביעה יפוי כח למייצג.
 4. חיוב התשלום על כל דיון נוסף בתיק יקבע ע”י ביה”ד.

הזמנה לדין

 1. מזכירות ביה”ד תקבל את כתב התביעה מאת התובע, תרשום על גבי כתב התביעה את תאריך קבלתו ותקבע מספר סידורי לתיק.
 2. א. מזכירות בית הדין תשלח לנתבע את כתב התביעה, כולל צירופיו וכן הזמנה לדין ליום שנקבע, לפי הטופס המצורף.

ב. מזכירות בית הדין תעביר את כתב התביעה בצירוף נספחיו לנתבע: בדואר, במסירה אישית, בדואר אלקטרוני, באישור קבלה טלפוני.

 1. הנתבע רשאי לצרף לכתב ההגנה תביעה שכנגד, אף אם התביעה שכנגד נובעת מעילות אחרות או מעובדות אחרות מאלו שבכתב התביעה.
 2. הנהלת ביה”ד רשאית להחליט שהתביעה שכנגד תידון בהליך נפרד, במידה שדיון מאוחד עלול להכביד על בירור תביעת התובע.
 3. כל הזמנה לדין (לאחר משלוח כתב התביעה) וכל החלטת בית הדין, תשלח לנוגעים בדבר, באחת הדרכים המופיעות בסעיף 2ב.

חתימה על שטר בוררות

 1. קודם תחילת הדיון בתיק יחתמו הצדדים על שטר הבוררות. כל שינוי מנוסח שטר הבוררות שנעשה בהסכמת הצדדים דורש אישור של בית דין.
 2. ביה”ד לא יהיה קשור בדין המהותי, בדיני הראיות, או במועדים הקבועים בחוק הבוררות והוא יהיה פטור מלנמק פסקו.

מהלך הדיון

 1. ניהול הדיון וכן השמירה על הסדר והמשמעת בעת הדיון, הם בידי יושב הראש של הרכב בית הדין. הדיון מתנהל לפי הסדר דלהלן:
  • טענות התובע והנתבע.
  • עדויות והוכחות, תחילה של התובע ולאחריו של הנתבע.
  • סיכומי בעלי הדין בע”פ או בכתב, לפי החלטת בית הדין.
 2. מהלך הדיון, דברי בעלי הדין והעדים יירשמו בפרוטוקול ע”י ספרא דדייני או בדרך אחרת, שיקבע בית הדין.
 3. לאחר דיון במעמד הצדדים, רשאי בית הדין לקבל מן הצדדים, לבקשתו או לבקשת הצדדים הבהרות בכתב, השלמת ראיות וטענות, ולפסוק על פיהן לפי שיקול דעתו. עותקים של פניית בית הדין ותשובות הצדדים ימסרו גם לצד שכנגד, אשר לו תנתן האפשרות להגיב לדברים בכתב תוך זמן סביר.
 4. בית הדין יחליט על פי שיקול דעתו אם יש מקום לדיון נוסף בנוכחות הצדדים.
 5. בסיום הדיון יורה בית הדין על סיכום הטענות כאשר תחילה יסכם התובע ולאחריו הנתבע.

פסק דין : כל פסק דין מכיל:

 • סיכום תמצית טענות בעלי הדין.
 • קביעת העובדות החשובות לפסק הדין.
 • נימוקי ההכרעה. (רק במידה וביה”ד רואה לנכון לנמק)
 • הכרעת בית הדין.
 1. כל החלטה או פסק ייחתמו ע”י כל הדיינים שישבו בדין. ניתנה ההחלטה או פסק הדין ברוב דעות, יצויין הדבר בהחלטה או בפסק הדין.
 2. בית הדין יודיע לבעלי הדין על מועד מתן פסק הדין, אלא אם החליט לשלוח להם את פסק הדין בדואר רשום, עם אישור מסירה.
 3. לא ימסרו פרוטוקולי הדיון לצדדים.

סעדים זמניים

 1. בקשה לסעד זמני לא ינתן טרם חתימת הצדדים על שטר בוררות.
 2. ביה”ד רשאי ליתן סעד זמני אם שוכנע בצורך במתן הסעד המבוקש כדי למנוע נזק למבקש. או להבטחת קיום פסק הדין.
 3. בקשה למתן סעד זמני תידון במעמד שני הצדדים, ואולם רשאי בית הדין ליתן צו על פי צד אחד, אם שוכנע, על בסיס ראיות מהימנות לכאורה, כי קיים חשש סביר שההשהיה שבקיום הדיון במעמד הצדדים תסכל את מתן הצו או תגרום למבקשה נזק חמור, או כי יש בקיום דיון במעמד הצדדים כדי לסכל את מתן הצו.
 4. פניה לבית המשפט המוסמך : בכל מקרה בו ביצוע הצו הזמני כרוך בהפעלת צד ג’, לרבות, בין השאר, אדם פרטי, רשות ממשלתית מוסמכת וכיו”ב, יביא המבקש את הצו הזמני בפני בית המשפט המוסמך, מכח סעיף 16 (א) (5) לחוק הבוררות, התשכ”ח-1968.
 5. עיון מחדש
 • בית הדין רשאי בכל עת לעיין מחדש בצו זמני שניתן, אם ראה כי הדבר מוצדק בשל נסיבות שהשתנו או עובדות חדשות שנתגלו מאז מתן הצו, או אם ראה כי מלכתחילה לא היתה הצדקה למתן הצו.
 • בעיון מחדש רשאי ביה”ד לקיים, לשנות או לבטל, את ההחלטה נושא העיון, או לתת החלטה אחרת במקומה: בין השאר, רשאי ביה”ד להורות כי אם יפקיד המשיב סכום כעירבון או ימציא ערובה מספקת אחרת להבטחת ביצוע פסק הדין, יפקע הצו הזמני.
 1. פקיעת הסעד הזמני: סעד זמני יפקע –
  • עם סילוק התובענה, עם ביצוע פסק הבורר או בתום המועד שנקבע בו, לפי המוקדם.
  • אם הצו הזמני ניתן במעמד צד אחד, למעט צו מניעה זמני, ולא הומצא למשיב במסירה אישית כאמור בתקנה 4 ב לעיל, זולת אם בית הדין קבע אחרת, מטעמים מיוחדים שיירשמו.
  • עם ביטולו ע”י בית הדין, בין עם מתן פסק הבורר, בין אם לפני ובין לאחריו.
 2. עיצומים: הפר צד הוראות צו זמני מסיבה התלויה בו, רשאי בית הדין לפי בקשת הצד השני, לנקוט אחד או יותר מהצעדים הבאים:
  • לחייב את הצד המפר בתשלום הוצאות לצד השני.
  • לדחות את התובענה, אם הצד המפר הוא התובע, לקבל את התובענה ללא הגנת הנתבע, אם הצד המפר הוא הנתבע.

דייני בית הדין 

אב”ד ונשיא ביה”ד – הגאון הגדול הרב שלמה בן שמעון שליט”א

מנהל בית הדין / דמו”ץ – הרה”ג מרדכי עזרן שליט”א – ראש המכון ללמוד מקצועות הקודש “מורשת אבות” מחבר סדרת הספרים “אוצר מקצעות הקודש” –על הלכות, מילה, שחיטה, כשרות, סת”ם, חופה וקידושין, אוצר המנהגים ועוד.

אב”ד – הרה”ג מנחם קרויזר שליט”א

אב”ד ומו”ץ – הרה”ג אייל גיאת שליט”א – ראש התכנית להכשרת רבנים ודיינים באקדמיה התורנית שע”י מכון מורשת אבות, מחבר ספר  “סעפי משפט”

דמו”ץ – הרה”ג מאיר אלחדד שליט”א – רב המושבים עג’ור, לוזית, צפרירים, מחבר ספר “אמרי חושן”

דיין – הרה”ג רחמים פרשה שליט”א – ראש כולל דיינות בבית שמש

דיין – הרה”ג שמעון מן שליט”א

 טופס מקוון לפתיחת תיק בבית הדין

 • טופס שטר בוררות – להורדה
 • טופס הרשאה לייצוג ע”י טוען רבני – להורדה
 • עלון המשפט שע”י בד”ץ נתיבות שלום [באנר שישלח למאגר מאמרים בנושא הדף]